Δημοσίευση στοιχείων
Οικονομικές εκθέσεις

 

Pillar III Risk Disclosures

 

Ανοίγματα που υπόκεινται σε μέτρα

που εφαρμόστηκαν
για την αντιμετώπιση
της κρίσης COVID-19

Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με την Οδηγία για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD IV)

 

Κατάσταση απόδοσης των δανείων

 

Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS)

 

Other disclosures