Χρηματοδοτικές Λύσεις

Προσφέρουμε χρηματοδοτικές λύσεις που καλύπτουν πλήρως τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών μας από τη χρηματοδότηση των εργασιών τους ως τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά τους σχέδια.

Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια σε τοπικές επιχειρήσεις με έδρα και δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και σε διεθνείς εταιρικούς πελάτες.

Εικόνα
lending-solutions-header
Μια πλήρη σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας
Μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος δανεισμός

Δανεισμός για επενδύσεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας όπως κατασκευές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βιομηχανικές μονάδες, λιανεμπόριο, επέκταση γραμμών παραγωγής, νέα μηχανήματα και εξοπλισμό.

Υπεραναλήψεις

Ευρύ φάσμα προϊόντων υπερανάληψης για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών.

Πιστωτικές γραμμές χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης

Λύσεις πιστωτικών διευκολύνσεων για εγχώριες επιχειρήσεις στην Κύπρο που χρειάζονται επιπλέον χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης.

Προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΤΕ (ΕΙΒ)

Δανεισμός σε μικρομεσαίες Κυπριακές εταιρίες με προνομιακούς όρους.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να ξεκινήσετε τη συνεργασία σας με την RCB Bank

Μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος δανεισμός

Δάνεια καθορισμένης διάρκειας

Δάνεια καθορισμένης διάρκειας με ευέλικτους όρους και προϋποθέσεις, βάσει του προφίλ και των απαιτήσεων των πελατών, με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ ή άλλο νόμισμα.

Λύσεις πιστωτικών διευκολύνσεων

Το μέγιστο όριο της πιστωτικής γραμμής ορίζεται βάσει της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου του, τη φύση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, την χρηματοπιστωτική του βιωσιμότητα, τους κινδύνους υλοποίησης της συγκεκριμένης επένδυσης και την φερεγγυότητά του πελάτη.

Εξασφαλίσεις

Για παροχή των πιστωτικών διευκολύνσεων θα πρέπει να υπάρχει ένα ικανοποιητικό πακέτο εξασφαλίσεων που να καλύπτει επαρκώς τους πιστωτικούς ή/και άλλους συναφείς κινδύνους της Τράπεζας. Το πακέτο εξασφαλίσεων μπορεί να συμπεριλαμβάνει εγγραφή πάγιων ή/και κυμαινόμενων επιβαρύνσεων, εγγραφή υποθηκών σε εμπορικά, οικιστικά ή άλλα αποδεκτά ακίνητα, εκχώρηση εισπρακτέων / δικαιωμάτων ασφαλειών, ενεχυρίαση μετοχών / εμπορευμάτων / αποθεμάτων και/ή άλλους τύπους εξασφαλίσεων που μπορεί να κριθούν απαραίτητες από τις εγκρίνουσες αρχές της Τράπεζας.

Υπεραναλήψεις – επιπλέον ρευστότητα, όποτε χρειάζεται

Βοηθάμε/βοήθεια για την διαχείριση των ταμειακών ροών και του κεφαλαίου κίνησης

Υπερανάληψη με μηνιαία ή προκαθορισμένη διάρκεια αποπληρωμή

Το ύψος της υπερανάληψης κυμαίνεται εντός συγκεκριμένων ορίων.

Η μέγιστη διάρκεια υπερανάληψης είναι δώδεκα (12) μήνες πέραν της οποίας είναι δυνατή η ανανέωση υπό τον όρο της σχετικής έγκρισης της Τράπεζας.

Δυνατότητα ορίου υπεραναλήψεων για τη χρηματοδότηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης με βάση τις ανάγκες των πελατών. Αυτός ο τύπος προϊόντος προϋποθέτει τη μεταφορά λειτουργικών διαθεσίμων και πιστωτικού κύκλου εργασιών στους τρεχούμενους λογαριασμούς του στην RCB Bank Ltd.

Αυτός ο τύπος υπερανάληψης έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει βραχυπρόθεσμες ελλείψεις σε ταμειακά διαθέσιμα, ενώ ο πελάτης πρέπει να αποπληρώνει πλήρως την υπερανάληψη τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Με άλλα λόγια, κάθε ημερολογιακό μήνα κατά την περίοδο της υπερανάληψης, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει ότι το πιστωτικό υπόλοιπο διατηρείται στον λογαριασμό της υπερανάληψης τουλάχιστον για μία (1) ημέρα.

Το όριο της υπερανάληψης ορίζεται έως 30% του μέσου μηνιαίου πιστωτικού κύκλου εργασιών από τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη. Ο συγκεκριμένος τύπος πιστωτικού προϊόντος απαιτεί από το δανειολήπτη τη μεταβίβαση των λειτουργικών ταμειακών ροών και του πιστωτικού κύκλου εργασιών στους τρεχούμενους λογαριασμούς του που τηρεί στην RCB Bank Ltd.

Παράδειγμα πιστωτικού προϊόντος:

app store

 

Η υπερανάληψη ισχύει για τρεχούμενους λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στην RCB Bank Ltd. Ανάλογα με το επίπεδο του ορίου υπερανάληψης και την οικονομική ισχύ του δανειολήπτη, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα διάθεσης μη ασφαλισμένου ορίου υπερανάληψης.

Ο συγκεκριμένος τύπος υπερανάληψης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει χρηματοδότηση για τη συμπλήρωση του κεφαλαίου κίνησης, ενώ η υπερανάληψη να αποπληρώνεται πλήρως εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Το χρονικό διάστημα του παρατεταμένου χρέους που παρέχεται με αυτή τη διευκόλυνση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η υπερανάληψη ισχύει για τρεχούμενο λογαριασμό πελάτη που τηρείται στην RCB Bank Ltd. Ο συγκεκριμένος τύπος πιστωτικού προϊόντος απαιτεί από το δανειολήπτη τη μεταβίβαση των λειτουργικών ταμειακών ροών και του πιστωτικού κύκλου εργασιών στους τρεχούμενους λογαριασμούς του που τηρεί στην RCB Bank Ltd και απαιτεί εγγύηση.
 

Παράδειγμα πιστωτικού προϊόντος:

app store

 

Το όριο υπερανάληψης ορίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ισχύ του πελάτη, τον μέσο μηνιαίο πιστωτικό κύκλο εργασιών από τις βασικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες και την αξιολόγηση της προτεινόμενης εγγύησης. Ταυτόχρονα, η αξία της εγγύησης πρέπει να καλύπτει το βασικό ποσό, τον τόκο και τυχόν κίνδυνο που ενδεχομένως να αναλάβει η Τράπεζα αν αναγκαστεί να προβεί σε πώληση της εγγύησης.

Πιστωτικές γραμμές χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης

Οι πιστωτικές γραμμές χρηματοδότησης αφορούν την παροχή ορίου ανανεώσιμων πιστωτικών διευκολύνσεων στον πελάτη. Το δάνειο χορηγείται στη μορφή ανεξάρτητων δόσεων.Το ύψος της κάθε δόσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 20% του ορίου της πιστωτικής γραμμής. Το χρονικό διάστημα του χρεωστικού υπόλοιπου για κάθε δόση δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.
 

Παράδειγμα πιστωτικού προϊόντος:

app store

Ο συγκεκριμένος τύπος πιστωτικού προϊόντος απαιτεί από το δανειολήπτη τη μεταβίβαση των λειτουργικών ταμειακών ροών και του πιστωτικού κύκλου εργασιών στους τρεχούμενους λογαριασμούς του που διατηρεί στην RCB Bank Ltd και την παροχή εγγύησης. Το μέγιστο όριο της ανανεώσιμης πιστωτικής γραμμής ορίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ισχύ του πελάτη, τον μέσο μηνιαίο πιστωτικό κύκλο εργασιών από τις βασικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες και την αξιολόγηση της προτεινόμενης εγγύησης.

Η αξία της εγγύησης πρέπει να καλύπτει το βασικό ποσό, τον τόκο και τυχόν κίνδυνο που ενδεχομένως να αναλάβει η Τράπεζα, εάν αναγκαστεί να πουλήσει την εγγύηση.

Στηρίζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσιτή χρηματοδότηση
Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)
Επιτόκια για πιστωτικές διευκολύνσεις

Στο πλαίσιο της πολιτικής επιτοκίων της, η RCB Bank Ltd καθορίζει τα επιτόκια για την προσέλκυση χρηματοδότησης, τα βασικά (ελάχιστα) επιτόκια δανεισμού αλλά και τα εξατομικευμένα επιτόκια (κατά περίπτωση) λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο κινδύνου και την προοπτική ανάπτυξης περαιτέρω επαγγελματικών σχέσεων με τον πελάτη.

Η RCB Bank Ltd χρησιμοποιεί τα παρακάτω βασικά επιτόκια για τον υπολογισμό των συνολικών επιτοκίων που θα χρησιμοποιούνται σε πιστωτικές διευκολύνσεις:

EURIBOR για Euro

LIBOR για USD

Επιτόκιο MosPrime και επιτόκιο της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας για ρούβλια Ρωσίας

Αλλαγές στα βασικά επιτόκια ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση των συνολικών επιτοκίων. Υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας σταθερών επιτοκίων σύμφωνα με τους ισχύοντες τραπεζικούς κανονισμούς και τις σχετικές νομοθεσίες.
Η Τράπεζα δεν υπολογίζει το δικό της βασικό επιτόκιο.

Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Χρηματαγορών (EMMI):
http://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Intercontinental Exchange (ICE):
www.theice.com/marketdata/reports/170

MosPrime:
https://www.cbr.ru/eng/hd_base/mosprime/

Βασικό Επιτόκιο της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας:
https://www.cbr.ru/eng/hd_base/KeyRate/