Χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)

Η RCB Bank ενώνει τις δυνάμεις της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και την Κυπριακή κυβέρνηση με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης για την οικονομία της Κύπρου μέσω της παροχής στήριξης σε Κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Εικόνα
eib-header
Χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και ευνοϊκοί όροι για Kυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης Midcaps

Ελκυστικά επιτόκια (σταθερά ή κυμαινόμενα)*

Μακρά διάρκεια αποπληρωμής 
(2-12 χρόνια)

Περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή του κεφαλαίου (εάν χρεαστεί)

Δικαιούχοι:
 • Mικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με αριθμό προσωπικού που δεν ξεπερνά τα 250 άτομα
 • Eπιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Midcaps), με αριθμό προσωπικού μεταξύ 250 και 3.000 ατόμων
Ποσό δανείου:
 • Το ποσό που διατίθεται από την ΕΤΕ μπορεί να φτάσει μέχρι το 100% του δανείου που παρέχεται από την Τράπεζα στον Τελικό Δικαιούχο αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τα 12.5 εκατ. ευρώ σε κάθε περίπτωση
 • Κεφάλαια της ΕΤΕ μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν τις ανάγκες χρηματοδότησης που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Τελικού Δικαιούχου (δηλ. τις ανανεώσιμες διευκολύνσεις υπερανάληψης).

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με χρηµατοδοτήσεις από την ΕΤΕ

*το οικονομικό πλεονέκτημα ενός μέγιστου 0,50% (πενήντα βαθμοί συν Πρωτοβουλία «Θέσεις Εργασίας σε Νέους» όπως αναφέρεται παρακάτω) ετησίως παρέχεται στον αντίστοιχο τελικό δικαιούχο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο

Στόχος είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων και δαπανών με σκοπό την ανάπτυξη και την αύξηση των επιχειρήσεων μέσω διαφόρων έργων, συγκεκριμένα:

 • Αγορά, ανακαίνιση ή επέκταση υλικών περιουσιακών στοιχείων εκτός από γη

 • Επένδυση σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, π.χ:

  • Κόστος ανάπτυξης, σχεδιασμού και χρηματοδότησης κατά τη φάση κατασκευής των υλικών περιουσιακών στοιχείων

  • Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (αμοιβές, κόστος ανάπτυξης και ακαθάριστες αμοιβές που συνδέονται άμεσα με την έρευνα, την ανάπτυξη και τα συστατικά καινοτομίας της δραστηριότητας)

  • Ανάπτυξη δικτύων διανομής σε εγχώριες ή άλλες αγορές εντός της ΕΕ (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή / και απόκτηση εμπορικού σήματος, λειτουργικό κόστος και κόστος εργασίας)

  • Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης

  • Αλλαγή διεύθυνσης (π.χ. λόγω αφυπηρέτησης προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή άλλη αλλαγή σχετική με το προσωπικό, η οποία θα επιτρέπει την συνέχιση της κανονικής λειτουργίας της επιχείρησης, υπό όρους και περιορισμούς

  • ΦΠΑ ή άλλες οφειλές στο Κράτος δεν χρηματοδοτούνται

Τελικοί Δικαιούχοι που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα είναι επιλέξιμοι, εκτός από τις ακόλουθες δραστηριότητες (ενδεικτική λίστα):

 • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή οπλισμού και πυρομαχικών, όπλων, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού και οποιωνδήποτε αντικειμένων ή υποδομών "διπλής χρήσης", και εξοπλισμού ή υποδομής που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των δικαιωμάτων και της ελευθερίας των ανθρώπων (δηλαδή φυλακές, κρατητήρια οποιασδήποτε μορφής) ή σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού.
 • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή, επεξεργασία καπνού ή διανομή ειδικών προϊόντων καπνού, καθώς και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση του καπνού (π.χ. «αίθουσες καπνίσματος»).
 • Δραστηριότητες που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δεν μπορούν να μετριαστούν ή / και να αποζημιωθούν στο μεγαλύτερο βαθμό.
 • Δραστηριότητες που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενες ή που απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία, π.χ. έρευνα για την ανθρώπινη κλωνοποίηση.
 • Η αγορά υπεραξίας, η αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ή να επιβάλουν μια ισχυρή θέση του Τελικού Δικαιούχου στην αγορά (δηλ. ένα μερίδιο αγοράς άνω του 20% της σχετικής αγοράς), η αγορά αδειών ή δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.
 • Δραστηριότητες που συνιστούν σαφή δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων.
 • Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά χρηματοοικονομικές συναλλαγές (όπως η αγορά μετοχών ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού προϊόντος).
 • Χρηματοδοτικές Εταιρείες Συμμετοχών.
 • Δραστηριότητες που αφορούν  ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον η συμμόρφωση με τη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς» δεν μπορεί να εγγυηθεί.

Μέρος του συνολικού ποσού των 140 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των Δικαιούχων που προωθούν την απασχόληση των νέων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΤΕ «Θέσεις Εργασίας σε Νέους». Επιπλέον ετήσια παροχή 0,50% (μισή ποσοστιαία μονάδα) παρέχεται σε δικαιούχους επιλέξιμους για την Πρωτοβουλία «Θέσεις Εργασίας σε Νέους».

O Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στην εν λόγω Πρωτοβουλία:

 • Ο Τελικός Δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι έχει προσλάβει τους τελευταίους έξι (6) μήνες και εξακολουθεί να απασχολεί τουλάχιστον (1) νεαρό άτομο (τουλάχιστον πέντε (5) για Midcap επιχειρήσεις) ή σχεδιάζει να προσλάβει τουλάχιστον ένα (1) νεαρό άτομο (τουλάχιστον πέντε (5) για Midcap επιχειρήσεις) μέσα στους επόμενους έξι (6) μήνες, που υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης που υπεγράφη με την RCB Bank Ltd, ή
 • Ο Τελικός Δικαιούχος προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση σε νεαρά άτομα, ή προγράμματα πρακτικής άσκησης / κατάρτισης για νέους, ή  
 • Ο Τελικός Δικαιούχος έχει ενεργή συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολέγιο ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για να απασχολεί νέους (π.χ. κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής πρακτικής άσκησης).

Ως «νεαρό άτομο» ορίζεται άτομο άνω των 15 και κάτω των 27 ετών κατά το χρόνο που επωφελείται από το σχετικό γεγονός (απασχόληση, εκπαίδευση ή πρακτική άσκηση).