Χρηματοδότηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Επωφεληθείτε από τις διάφορες υπηρεσίες ενέγγυων πιστώσεων και τραπεζικών εγγυητικών που προσφέρει η Τράπεζα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από πληρωμές μεταξύ μερών στις αποστολές προϊόντων ή προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου.

Εικόνα
trade-finance-header
Ενέγγυα Πίστωση

Η Ενέγγυα Πίστωση είναι η γραπτή ανάληψη υποχρέωσης από μία εκδότρια τράπεζα εκ μέρους ενός αιτούντος (εισαγωγέα προϊόντων ή υπηρεσιών), σύμφωνα με την οποία η τράπεζα υπόσχεται να καταβάλει πληρωμή υπέρ του δικαιούχου (εξαγωγέα ή πωλητή προϊόντων ή υπηρεσιών) έως ένα συμφωνημένο χρηματικό ποσό, εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος και μετά την παρουσίαση των απαιτούμενων εγγράφων βάσει των όρων της ενέγγυας πίστωσης.

Κατά την εκτέλεση εργασιών με ενέγγυες πιστώσεις, η Τράπεζα συμμορφώνεται με τους όρους των «Ενιαίων Μεθόδων και Πρακτικών για τις Ενέγγυες Πιστώσεις», όπως τροποποιήθηκαν το 2007 με την έκδοση #600 που κυκλοφόρησε από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (UCP 600).

Τι προσφέρουμε:

 • Έκδοση ενέγγυας πίστωσης εκ μέρους των πελατών της RCB.
 • Ειδοποίηση σε πελάτες της RCB ενέγγυων πιστώσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ τους από άλλες τράπεζες ή τροποποιήσεις στις εν λόγω πιστώσεις
Πλεονεκτήματα Ενέγγυας Πίστωσης

 • Η χρήση της ενέγγυας πίστωσης επιτρέπει στον αγοραστή να αποφύγει ή να μειώσει το ποσό της προκαταβολής.
 • Η ενέγγυα πίστωση προσφέρει τη βεβαιότητα ότι η πληρωμή θα γίνει μόνο μετά την παρουσίαση των εγγράφων.
 • Η ενέγγυα πίστωση διασφαλίζει στον αγοραστή ότι θα τηρηθούν όλοι οι όροι αποστολής, καθώς ο πωλητής πρέπει να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύμβασης, όπως αυτοί επεξηγούνται στην ενέγγυα πίστωση (όροι και προθεσμίες αποστολής προϊόντων, παράδοσης), προκειμένου να γίνει η πληρωμή.

 • Η ενέγγυα πίστωση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μη πληρωμής για τα προϊόντα που απεστάλησαν. Αν ο πωλητής υποβάλει το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που επιβεβαιώνουν την αποστολή, η τράπεζα που έκδωσε την ενέγγυα πίστωση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το ποσό που προσδιορίζεται σε αυτή.
 • Η ενέγγυα πίστωση εγγυάται ακόμα και από τη στιγμή της έναρξης παραγωγής ότι τα προϊόντα θα πληρωθούν.
 • Τυχόν παράπονα/απαιτήσεις του αγοραστή για την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων διατυπώνονται ξεχωριστά από την ενέγγυα πίστωση και δεν μπορεί να επηρεάσει την καταβολή των χρηματικών ποσών σύμφωνα με την ενέγγυα πίστωση, δίνοντας στον πωλητή σημαντικό πλεονέκτημα για τη διευθέτηση τέτοιων παραπόνων.
 • Η ενέγγυα πίστωση καθιστά εφικτή την επέκταση των πωλήσεων μειώνοντας τον κίνδυνο μη πληρωμής από αντισυμβαλλόμενους με τους οποίους ο πωλητής δεν έχει προηγούμενη επιχειρηματική σχέση.
Εγγυητικές Επιστολές

Η Εγγυητική Επιστολή είναι μία σύμβαση ανάμεσα στην Τράπεζα που ενεργεί ως εγγυητής και σε έναν δικαιούχο. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, η Τράπεζα αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει πληρωμή στον δικαιούχο εντός του προκαθορισμένου ποσού της Εγγυητικής, αν ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου (δηλαδή ο αιτών την Εγγύηση) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τον δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει να γίνει η πληρωμή από τον εγγυητή (την εκδότρια τράπεζα της εγγυητικής επιστολής).

Κατά την εκτέλεση εργασιών με εγγυητικές επιστολές, η Τράπεζα συμμορφώνεται με τους όρους των «Ενιαίων Κανόνων Εγγυήσεων κατ' απαίτηση», όπως τροποποιήθηκαν το 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και είναι γνωστοί ως URDG 758.

Τι προσφέρουμε:

 • Έκδοση, κατόπιν αιτήματος των πελατών της RCB Bank Ltd, των ακόλουθων τύπων Εγγυητικών Επιστολών και αντεγγυήσεων:
  • Εγγύηση καλής πληρωμής
  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης
  • Εγγύηση συμμετοχής
  • Εγγύηση προκαταβολής
 • Ειδοποίηση Εγγυητικών Επιστολών που εκδίδονται από άλλες τράπεζες υπέρ πελατών της RCB Bank Ltd
Πλεονεκτήματα των Εγγυητικών Επιστολών

 • Δίνεται στον αγοραστή η δυνατότητα να συμφωνήσει καλύτερους και πιο επικερδείς όρους με τον πωλητή, δεδομένου ότι ο κίνδυνος από την εμπορική συναλλαγή μειώνεται για τον πωλητή όταν ο αγοραστής παρέχει εγγύηση.
 • Η εγγυητική επιστολή λειτουργεί ως επιπρόσθετη επιβεβαίωση της οικονομικής ευρωστίας του αγοραστή.
 • Η εγγυητική επιστολή προσφέρεται ως εναλλακτική της προκαταβολής ή λειτουργεί ως εγγύηση ότι η προκαταβολή θα επιστραφεί.

 • Μειώνεται ο πιθανός κίνδυνος ο αγοραστής να μην πραγματοποιήσει πληρωμές σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 • Η χρήση εγγυητικών επιστολών καθιστά εφικτή την επέκταση των πωλήσεων μειώνοντας τον κίνδυνο μη πληρωμής από αντισυμβαλλόμενους με τους οποίους ο πωλητής δεν έχει προηγούμενη επιχειρηματική σχέση.
Ας τα πούμε από κοντά

Ένας λειτουργός εξυπηρέτησης της Τράπεζας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον καλύτερο τρόπο για άνοιγμα λογαριασμού

56, Μακαρίου και Δημοφώντος, Lamda Tower, 1075 Λευκωσία

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

56, Μακαρίου και Δημοφώντος, Lamda Tower, 5ος όροφος, 1075 Λευκωσία

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

106, Λεωφόρος Αμαθούντος, Sun Sea Court 1, 4532 Άγιος Τύχωνας, Λεμεσός, Κύπρος

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

261, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου, 3035 Λεμεσός, Κύπρος

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

2, Αμαθούντος, P.O.Box 56868, 3310, Λεμεσός, Κύπρος