Αλλαγή λογαριασμού πληρωμών

Μπορείτε να αλλάξετε το λογαριασμό πληρωμών σε οποιοδήποτε υποκατάστημά μας.

Αλλάζοντας το λογαριασμό σας, έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε στην Τράπεζα RCB τα εξής:

  • Οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο, με ή χωρίς κλείσιμο λογαριασμού ή/και
  • Το σύνολο ή μέρος των τραπεζικών εντολών, συμπεριλαμβανομένων:
    • Παγίων εντολών
    • Πάγιων εντολών Άμεσης Χρέωσης SEPA
    • Επαναλαμβανόμενων εισερχομένων μεταφορών πιστώσεων (π.χ. μισθοδοσία)
Δικαιολογητικά
Εικόνα
account-switching