Προθεσμιακές Καταθέσεις

Βολικός και αξιόπιστος τρόπος εξοικονόμησης

  • Ανταγωνιστικά επιτόκια για καταθέσεις σε EUR, USD, GBP και RUB
  • Ευέλικτοι όροι κατάθεσης και ανάληψης χρημάτων εντός των ορίων που ορίζει η Τράπεζα
Εικόνα
fixed-term-deposits-header
Η Τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της διάφορα καταθετικά προϊόντα

Το καταθετικό σχέδιο «Escalator» είναι ένα διετές καταθετικό σχέδιο για ιδιώτες με ανταγωνιστικό επιτόκιο, που ταυτόχρονα προσφέρει ευελιξία στον καταθέτη να τερματίσει την κατάθεση στο τέλος κάθε τριμήνου, εάν προκύψει ανάγκη.

Εάν η κατάθεση δεν τερματιστεί, το επόμενο τρίμηνο το επιτόκιο αυξάνεται, πετυχαίνοντας αυξημένη απόδοση.  Όσο περισσότερο διαρκέσει η κατάθεση, τόσο ψηλότερη θα είναι η απόδοση για τον καταθέτη.  

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 100.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσό είναι 5.000.000 ευρώ. Δεν επιτρέπεται μερική ανάληψη ή κατάθεση χρημάτων εντός της διάρκειας της προθεσμιακής κατάθεσης.

Το «Escalator» προσφέρεται τόσο για προσωπικό όσο και για κοινό λογαριασμό.

 

Εικόνα
escalator

Το καταθετικό σχέδιο «Investor» παρέχει το υψηλότερο επιτόκιο από όλα τα σχέδια προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας, με τη δυνατότητα επιλογής της διάρκειας της κατάθεσης και του νομίσματός της ανάμεσα σε Ευρώ, Δολάρια Η.Π.Α., Λίρα Αγγλίας και Ρωσικό Ρούβλι.

Το καταθετικό σχέδιο «Investor» μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες μέχρι 3 έτη. Το επιτόκιο καθορίζεται από το ποσό, το νόμισμα και τη διάρκεια της κατάθεσης. Ο τόκος καταβάλλεται κατά τη λήξη του σχεδίου σε τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη. Για τις καταθέσεις διάρκειας δεκαοχτώ (18) μηνών και άνω, ο τόκος μπορεί να καταβληθεί προαιρετικά ετησίως.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 20.000 Ευρώ, 25.000 Δολάρια Η.Π.Α./Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια. Το σχέδιο αυτό δεν επιτρέπει τη μερική ανάληψη ή επιπρόσθετη κατάθεση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης.

Το καταθετικό σχέδιο «Investor» είναι διαθέσιμο τόσο για προσωπικούς όσο και για κοινούς λογαριασμούς.

Εικόνα
investor

Το καταθετικό σχέδιο «Top Up» δίνει στον καταθέτη τη δυνατότητα να  καταθέσει αυξημένο κεφάλαιο, να συγκεντρώσει καταθέσεις και να επωφεληθεί από μια σταθερή πηγή εισοδήματος χάρη στην απόδοση των τόκων κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το σχέδιο διατίθεται μόνο σε ευρώ και η διάρκειά του μπορεί να οριστεί μεταξύ ενός (1) και τριών (3) ετών. Ο τόκος καταβάλλεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση σε τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη.

Το ελάχιστο ποσό της αρχικής κατάθεσης είναι 20.000 ευρώ, ενώ η ελάχιστη αύξηση κεφαλαίου έχει οριστεί στις 5.000 ευρώ. Το σχέδιο δεν επιτρέπει τη μερική ανάληψη κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης.

Το «Top Up» είναι διαθέσιμο τόσο για προσωπικό όσο και για κοινό λογαριασμό.

Εικόνα
top-up

Το καταθετικό σχέδιο «Gradual Rate» διατίθεται σε Δολάρια Η.Π.Α. και
Λίρα Αγγλίας και η διάρκεια του είναι μονοετής, παρέχοντας τη δυνατότητα τερματισμού της προθεσμιακής κατάθεσης πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση τερματισμού στους τρεις (3), έξι (6) ή εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της κατάθεσης, ο πελάτης δικαιούται το 15%, 45% ή 70% αντίστοιχα του τρέχοντος ετήσιου επιτοκίου της προθεσμιακής κατάθεσης.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 25.000 Δολάρια Η.Π.Α./Λίρες Αγγλίας. Ο τόκος καταβάλλεται κατά τη λήξη της κατάθεσης σε τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη.

Το σχέδιο αυτό δεν επιτρέπει τη μερική ανάληψη ή επιπρόσθετη κατάθεση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης.

Το «Gradual Rate» είναι διαθέσιμο τόσο για προσωπικό όσο και για κοινό λογαριασμό.

Εικόνα
gradual-rate

Το καταθετικό σχέδιο «Flexibility» παρέχει ευελιξία για μερική ανάληψη ή αύξηση του κεφαλαίου μέσα στα όρια του προσυμφωνηθέντος ελάχιστου και μέγιστου υπολοίπου. Ο πελάτης συμφωνεί με την Τράπεζα σε ένα ελάχιστο υπόλοιπο. Το μέγιστο υπόλοιπο είναι πάντα το ελάχιστο υπόλοιπο πολλαπλασιασμένο επί 2,5. Το μέγιστο υπόλοιπο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 Ευρώ/Δολάρια Η.Π.Α/Λίρες Αγγλίας ή 30.000.000  εκατομμύρια Ρωσικά Ρούβλια ενώ το συμφωνημένο ελάχιστο υπόλοιπο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 20.000 Ευρώ, 25.000 Δολάρια Η.Π.Α/Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια.

Ο τόκος καταβάλλεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση σε τρεχούμενο λογαριασμό του καταθέτη. Η διάρκεια του «Flexibility» μπορεί να είναι μονοετής, διετής ή τριετής.

Το ελάχιστο ποσό της αρχικής κατάθεσης είναι 20.000 Ευρώ, 25.000 Δολάρια Η.Π.Α./Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια. Το «Flexibility» προσφέρεται τόσο για προσωπικό όσο και για κοινό λογαριασμό. Ωστόσο, για προσωπικό λογαριασμό είναι διαθέσιμο μόνο στο πλαίσιο του πακέτου «RCB Gold».

Εικόνα
flexibility
Εικόνα
deposit-guarante
Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

Η RCB Bank Ltd συμμετέχει στο Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, το οποίο συστάθηκε με βάση τον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2016 και τους περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμούς του 2016.

Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων καλύπτει καταθέσεις σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για κάθε καταθέτη ανά τράπεζα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα. Το όριο αυτό αφορά το συνολικό ποσό των καταθέσεων ενός καταθέτη σε συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης ενός καταθέτη, τα ποσά των υφιστάμενων καταθέσεων θα συμψηφίζονται με οποιαδήποτε υπόλοιπα δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που έχουν παραχωρηθεί από την Τράπεζα στον καταθέτη καθώς και με οποιαδήποτε άλλα ποσά που αποτελούν ανταπαίτηση της Τράπεζας και για τα οποία η Τράπεζα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού.