Επενδύσεις

Οι επαγγελματίες μας παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων κατάλληλων για την επιχείρηση και τον τρόπο ζωής σας.

Ανάλογα με το χρηματοοικονομικό μέσο, μπορούμε να ενεργήσουμε ως:

Διαμεσολαβητής

Εκτελώντας τις οδηγίες σας για πώληση ή αγορά χρηματοοικονομικών μέσων.

Αντισυμβαλλόμενος

Σε μία επενδυτική συναλλαγή.

Προϊόντα και υπηρεσίες βάσει των μακροπρόθεσμων στόχων και αναγκών των πελατών
Υπηρεσίες διαμεσολάβησης
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και με παράγωγα
Υπηρεσίες θεματοφυλακής
Συμβάσεις Επαναγοράς REPO