Οι συναλλαγές με παράγωγα πραγματοποιούνται μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων τυποποιημένων συμβάσεων που έχουν συνταχθεί από το International Swaps and Derivatives Association (ISDA) και συνάπτονται μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας.

*Για την πραγματοποίηση συναλλαγών παραγώγων, ο πελάτης θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Επαγγελματία Πελάτη σύμφωνα με τους κανόνες κατηγοριοποίησης της Ευρωπαϊκής Οοδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID ΙΙ) που μεταφέρθηκε στην κυπριακή νομοθεσία με το Νόμο 87(Ι)/2017 ο οποίος προβλέπει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών και άλλα συναφή θέματα. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του λογαριασμού σας για λεπτομέρειες.