Εικόνα
press-release

Ανακοίνωση

4 Απριλίου, 2016

Αναφορικά με αβάσιμες αναφορές στην RCB Bank σε Μ.Μ.Ε. και οι οποίες έχουν δεόντως διαψευσθεί, θα θέλαμε να διασαφηνίσουμε τα ακόλουθα:

Η RCB Bank, ως θέμα πολιτικής, δεν παραχωρούσε και ούτε παραχωρεί δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Η Τράπεζα πάντοτε ενεργεί με διαφάνεια και όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες της είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες Κυπριακές και Ευρωπαϊκές αρχές. Η RCB Bank, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ουδέποτε αποκαλύπτει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των Μ.Μ.Ε. και όχι μόνο, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με πελάτες της, τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές τους. 

Η RCB Bank, ως μια σημαντική τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθεί αυστηρά τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και στις καθημερινές της δραστηριότητες εφαρμόζει διαδικασίες υψηλότατου επιπέδου που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες της Τράπεζας υπόκεινται σε συνεχή λεπτομερή έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του πλαισίου που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και της Τρόικα, έλεγχος διενεργήθηκε και από την Deloitte Ιταλίας.