Εικόνα
interest-rates-news

Νέα χρέωση για τα πιστωτικά υπόλοιπα σε τρεχούμενους λογαριασμούς EUR

29 Απριλίου, 2021

Αγαπητέ πελάτη,

Εισαγωγή

Η RCB Bank Ltd (η «Τράπεζα») σας ενημερώνει ότι, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς και ως αποτέλεσμα των αρνητικών επιτοκίων σε ευρώ, η Τράπεζα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ευθυγραμμιστεί με τις περισσότερες τοπικές και ευρωπαϊκές τράπεζες και να εισαγάγει χρεώσεις σε τρεχούμενους λογαριασμούς σε ΕΥΡΩ, που κατέχουν νομικά πρόσωπα, πελάτες της Τράπεζας.

Ως εκ τούτου, η Τράπεζα θα προχωρήσει στην εφαρμογή της χρέωσης «Κόστος Ρευστότητας» (η «Χρέωση») που καθορίστηκε σε 0,50% ετησίως στα θετικά πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών σε ΕΥΡΩ, με ισχύ από 01/07/2021. Η Χρέωση θα είναι μηνιαία και θα υπολογίζεται στο μέσο μηνιαίο συσσωρευμένο πιστωτικό υπόλοιπο των λογαριασμών σε ΕΥΡΩ. Το ποσό των €100.000 από το μέσο μηνιαίο συσσωρευμένο πιστωτικό υπόλοιπο σε όλους τους τρεχούμενους λογαριασμούς σε ΕΥΡΩ δε θα υπολογίζεται για σκοπούς χρέωσης.

Οι ακόλουθες κατηγορίες πελατών θα εξαιρούνται από την Χρέωση:
1) Πελάτες με πιστωτικές διευκολύνσεις, όπως δάνεια, όρια υπερανάληψης, εγγυητικές, πιστώσεις, καθώς και πελάτες εγγυητές και παροχείς εξασφαλίσεων.
2) Πελάτες που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών της Τράπεζας (τερματικά POS, eCommerce, SafePayLink κ.λ.π.)
3) Πελάτες που χρησιμοποιούν τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες και υπηρεσίες θεματοφυλακής της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί της Χρέωσης, καθώς και οι εξαιρέσεις, θα εφαρμόζονται κατά χωριστή νομική οντότητα και όχι σε επίπεδο ομίλου.

Εφαρμογή

Εάν επηρεάζεται ο λογαριασμός σας έχετε την επιλογή να μεταφέρετε χρήματα είτε σε λογαριασμούς «Προθεσμιακών Καταθέσεων» είτε σε λογαριασμούς «Υπό Προειδοποίηση», που δεν υπόκεινται στη Χρέωση.

Έχετε το δικαίωμα τερματισμού των λογαριασμών σας χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση μέχρι 29/06/2021. Εάν μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχετε τερματίσει τους λογαριασμούς σας, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχθεί την νέα εν λόγω Χρέωση.

Ταχεία Εξυπηρέτηση

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με αυτήν την επιστολή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Λειτουργό Εξυπηρέτησης σας ή το Κατάστημά σας.

Μπορείτε ακόμη να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών που λειτουργεί 365 ημέρες ετησίως από τις 8:00πμ έως τις 8:00μμ στους ακόλουθους αριθμούς:

Από Κύπρο: 800 00 722 (χωρίς χρέωση)
Από Λουξεμβούργο: 800 62 722 (χωρίς χρέωση)
Από Ρωσία: 8800 100 7722 (χωρίς χρέωση)
Από άλλη χώρα: +357 25 355 722

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd