Εικόνα
press-release

Δελτίο τύπου

29 Μαίου, 2018

Τα δημοσιεύματα σχετικά με συστάσεις των Κυπριακών αρχών για τη μεταφορά λογαριασμών Ρώσων πελατών στην RCB Bank Ltd είναι αβάσιμες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μετά από συνάντηση με αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, οι εποπτικές αρχές μετέφεραν σε όλες τις Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο τη θέση σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας πελατών, της εξακρίβωσης της πηγής κεφαλαίων του πελάτη, καθώς και της παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών του πελάτη. Αυτό ισχύει για όλους τους πελάτες των Κυπριακών τραπεζών και όχι μόνο για τους πελάτες ρωσικής καταγωγής.

Αυτές οι απαιτήσεις είναι σύμφωνες με τις συμβουλές των αμερικανικών αρχών για την καταπολέμηση πιθανών διαύλων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας παγκοσμίως, καθώς και για την εξασφάλιση της εφαρμογής του αμερικανικού καθεστώτος κυρώσεων.

Οι γνωστοποιήσεις κλεισίματος λογαριασμού λαμβάνονται από εκείνους τους πελάτες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως για παράδειγμα πελάτες που δεν παρέχουν ικανοποιητικές εξηγήσεις σχετικά με τη φύση και την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή τους αντισυμβαλλόμενους τους, και δεν γνωστοποιούν τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Οι απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος είναι οι ίδιες για όλες τις κυπριακές τράπεζες και δεν μπορεί να γίνει καμία εξαίρεση.

Η RCB Bank Ltd πληροί όλα τα υφιστάμενα πρότυπα συμμόρφωσης καθώς και τις νέες απαιτήσεις που έχουν ανακοινωθεί και εισαχθεί από τις εποπτικές αρχές. Οι αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης έχουν ως αποτέλεσμα, αριθμό πιθανών ή υφιστάμενων πελατών, ιδιαίτερα που δεν κατοικούν στην Κύπρο, να μην τηρούν τις απαιτήσεις για άνοιγμα λογαριασμού ή να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος λογαριασμού.

Αποτελεί έντονη πεποίθηση της RCB ότι, μακροπρόθεσμα, μια πιο ποιοτική και πιο επικεντρωμένη βάση πελατών της Τράπεζας ανταποκρίνεται τόσο στα συμφέροντα της Τράπεζας όσο και των πελατών της.