Εικόνα
financial-results-news

Η RCB Bank Ltd δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2017

4 Ιουνίου, 2018

Η RCB Bank Ltd δημοσίευσε τους ενοποιημένους οικονομικούς λογαριασμούς της  για το 2017, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

To 2017, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση 19% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν σε 97,2 εκατ. Ευρώ για το 2017. Κατά την τελευταία πενταετία, η RCB Bank έχει σταθερή αύξηση στα κέρδη της. Ο κύριος παράγοντας ήταν η αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων από 23,4 εκατομμύρια ευρώ το 2016 σε 35,6 εκατομμύρια ευρώ το 2017, η επέκταση των δραστηριοτήτων της εγχώριας αγοράς στην Κύπρο σε συνδυασμό με την βελτίωση της συνολικής λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Η RCB συνέχισε την επιτυχημένη επέκτασή της στην τοπική αγορά ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της. Δύο νέα καταστήματα άνοιξαν και λειτουργούν με επιτυχία στην Πάφο και τη Λάρνακα το 2017. Η τοπική πελατειακή βάση παρουσίασε αύξηση 41% και σημαντική αύξηση του όγκου καταθέσεων και δανεισμού που η Τράπεζα εκταμίευσε σε Κυπριακές επιχειρήσεις. Οι συνεργασίες της RCB με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και καινοτομιών των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) συνέβαλε στην αύξηση του όγκου δανεισμού.

Η RCB κατέδειξε υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας: ο δείκτης Common Equity Tier 1 ανήλθε στο 20,1% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ήταν 21,2%. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με τη συντηρητική και αποτελεσματική διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων επέτρεψαν τη δημιουργία μιας σταθερής κεφαλαιακής βάσης και των απαραίτητων αποθεματικών, διατηρώντας παράλληλα κερδοφόρα αποτελέσματα. Η Τράπεζα έχει όλα τα απαραίτητα οικονομικά αποθεματικά και κεφάλαια για να διευκολύνει την περαιτέρω επιχειρηματική της ανάπτυξη στην Κύπρο. Το 2018, η Τράπεζα θα ενισχύσει και θα επεκτείνει τις εγχώριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της με   φυσικά πρόσωπα και εταιρικούς πελάτες από την Κύπρο, που είναι ο βασικός παράγοντας ανάπτυξης της Τράπεζας τα τελευταία τρία χρόνια.

Δεδομένων των αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον, ολόκληρο το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα αντιμετώπισε νέες προκλήσεις που σχετίζονται με τους αυξημένους κινδύνους των διασυνοριακών διεθνών χρηματοοικονομικών πράξεων. Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, η Τράπεζα αναβαθμίζει τακτικά τις διαδικασίες τις για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και την ενίσχυση των πολιτικών της για την αποδοχή και την παρακολούθηση των πελατών της. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί το 2018,  η οποία  μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εργασιών με διεθνείς πελάτες της Τράπεζας.

Η χρηματοοικονομική θέση της RCB Bank σε συνδυασμό με την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση πελατών και την ανταγωνιστική προσφορά προϊόντων, αναδεικνύουν την Τράπεζα ως κορυφαίο χρηματοοικονομικό εταίρο για πελάτες και επιχειρήσεις στην Κύπρο.