Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
logo news

Η RCB Bank ανακοινώνει την πώληση μέρους του δανειακού της χαρτοφυλακίου στην Ελληνική Τράπεζα

22 Μαρτίου, 2022

Η RCB Bank Ltd ανακοινώνει ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Hellenic Bank Public Company Ltd για την πώληση ενός εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου δανείων που ανέρχεται έως τα €556 εκατομμύρια, σχετικών καταθέσεων στους λογαριασμούς των αντίστοιχων δανειοληπτών, καθώς και σχετικών υποχρεώσεων εκτός ισολογισμού.

Η πώληση του χαρτοφυλακίου δανείων θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις – Η πρώτη φάση ανέρχεται περίπου στα €292 εκατομμύρια και αφορά χρηματοδοτήσεις στην Κύπρο και η δεύτερη φάση που ανέρχεται περίπου στα €264 εκατομμύρια και σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις στην Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρώτη φάσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου 2022, ενώ η δεύτερη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαΐου 2022, υπό την αίρεση όλων των σχετικών ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Το εν  λόγω δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι καλά εξασφαλισμένο και περιλαμβάνει κυρίως εταιρικά δάνεια. Περίπου το 75% των δανείων αφορούν κυπριακές χρηματοδοτήσεις, ενώ το υπόλοιπο περίπου 25% αποτελείται από χρηματοδοτήσεις για εμπορικά ακίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις σε Κύπριους και Ευρωπαίους δανειολήπτες που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κύριους κλάδους της οικονομίας: ξενοδοχειακή βιομηχανία, εμπορικά ακίνητα, κατασκευές και ανάπτυξη γης, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταποίηση, εστίαση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκπαίδευση.

Η πώληση του δανειακού χαρτοφυλακίου θα ενισχύσει περαιτέρω το κεφάλαιο και τα αποθέματα ρευστότητας της RCB Bank Ltd και θα δημιουργήσει πρόσθετα σημαντικά αποθέματα, επιτρέποντας έτσι σημαντική ικανότητα απορρόφησης τυχόν πιθανών εξωτερικών κραδασμών. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της RCB Bank Ltd θα αυξηθεί από περίπου 21% σε πάνω από 27%. Η ρευστότητα της Τράπεζας θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό όλων των υποχρεώσεών της, γεγονός που επιτρέπει στην RCB Bank Ltd τόσο να εκπληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις της έναντι όλων των πελατών της όσο και να διατηρεί επαρκές επίπεδο ρευστότητας για τις περαιτέρω δραστηριότητές της. Η RCB Bank αναμένεται να λάβει συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια Ευρώ από την εν λόγω πώληση.