Εικόνα
changes-name

H Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd αλλάζει την επωνυμία της

19 Νοεμβρίου, 2013

Η Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd προέβη σε αλλαγή της επωνυμίας της. Σε συνεδρίαση των μετόχων της Τράπεζας αποφασίστηκε ότι η νέα πλήρης επωνυμία της Τράπεζας θα είναι στο εξής «RCB Bank Ltd». Η αλλαγή αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών Κύπρου με ημερομηνία καταχώρισης την 15η Νοεμβρίου 2013. 

Η αλλαγή της επωνυμίας της Τράπεζας συνδέεται στενά με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ως ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ιδρύμα, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Η αλλαγή της επωνυμίας της Τράπεζας σε RCB Bank Ltd εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρησιακού της σχεδίου, με γνώμονα τη δυναμική ανάπτυξη, την επέκταση του φάσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διεύρυνση της γεωγραφικής της κάλυψης. Η Τράπεζα, η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Κύπρο τα τελευταία είκοσι περίπου έτη, μετεξελίχθηκε από ένα μικρό αρχικά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου. Στο διάστημα αυτό η εμπορική επωνυμία της RCB κατόρθωσε να εμπνεύσει οικειότητα και εμπιστοσύνη στους πελάτες και τους εταίρους της Τράπεζας διεθνώς. Η εμπιστοσύνη αυτή δικαιώθηκε κατά τη διάρκεια της πιο οξείας περιόδου της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο και των δραματικών εξελίξεων που τη συνόδευσαν. Οι συνέπειες αυτών των γεγονότων, τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας αποτελούν πλέον παρελθόν. 

Η νέα επωνυμία της Τράπεζας αντικατοπτρίζει το διεθνή ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η RCB Bank Ltd, η οποία, έχοντας ήδη διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στην Κύπρο, στοχεύει τώρα στην παροχή αξιόπιστων τραπεζικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις πελατών από διάφορες χώρες. 

Η επίσημη ανακοίνωση της αλλαγής της επωνυμίας της Τράπεζας στους πελάτες και τους αντισυμβαλλομένους της αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.rcbcy.com στις 19 Νοεμβρίου 2013.